บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 10
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายศรพรหม  พุ่มโพธิ์ทอง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 1 1 3 5 0 1 3 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 337

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------