บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 29 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 3 ห้อง ป.5.4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายนพชัย  เหาะเพชร  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 0 5 5 0 4 5 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 944

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------