บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
 ห้องสอบที่ 16 อาคาร 3 ชั้น 4
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงณิชากร  คอนดี  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 6 0 8 7 1 2 6 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนบีคอนเฮาส์แย้มสอาดรังสิต
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 484

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------