บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 533
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชนัญธิดา  จันทร์วิชัย  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 0 7 5 0 3 0 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3

เลขที่นั่งสอบ. 86

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------