บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 7 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 525
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงปพิชญา  ทองเนื้อแปด  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 0 2 4 0 5 1 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านร้อยไร่
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 236

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------