บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ห้อง 423
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายภวิชช์  กาญจนดุษฎี  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 2 2 8 0 0 7 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 298

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------