บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 26 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 323
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายสุปวัฒน์  หิตาโร  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 2 0 0 7 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนวัดควนวิเศษ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 900

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------