บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 15
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายภคภรร  จรรยาธาร  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 1 1 1 5 1 1 0 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 514

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------