บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 22 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายกิตติพัศ  ปั้นจาด  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 8 0 0 6 4 0
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 705

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------