บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 30 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 335
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายอาฟีฟี  เบ็ญมะหะหมัดสาเด็ด  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 1 0 0 7 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 5 อาคารสลากกินแบ่งรัฐบาล
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 1020

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------