บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 31 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 228
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงศศิพงษ์  กรุณา  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 1 0 0 0 2 5 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 1028

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------