บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 3 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 124
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงจุฑาลักษณ์  มักอาน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 3 0 2 2 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 104

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------