บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 18 อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 336
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายกฤษกร  เพ็ชรพิจิตร  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 9 9 0 6 8 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 575

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------