บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 23 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/10
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายณกฤช  จุลภักดิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 1 1 1 0 8 1 7
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 768

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------