บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 10 อาคาร 4 โอภาสอรพินท์ ชั้น 2 ห้อง 424
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายรัชพล  เหลียวตระกูล  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 0 7 3 0 1 9 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 333

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------