บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 2 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 123
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายขวัญเมือง  คงที่  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 1 9 0 8 8 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดพุทธภูมิ)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 67

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------