บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
 ห้องสอบที่ 2 อาคาร 2 ช้ัน 4 ห้อง 242
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงโชติกา  ลาภชัยเจริญกิจ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 2 2 2 6 9 0 9 7 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

เลขที่นั่งสอบ. 63

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
17/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------