บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 23 อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 3 ห้อง 331
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายตะวัน  รุททองจันทร์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 2 2 8 0 4 3 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนทองประสาทเวทย์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 746

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
27/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------