บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 19 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 146
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงภัณฑิลา  ดำเดิม  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 5 2 0 3 1 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลตรัง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 652

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------