บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาม้ธยมศึกษา เขต 31
 ห้องสอบที่ 3 ห้องประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ สพม.31
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายสหชาติ  ชาติพรหม  
 เลขประจำตัวสอบ     2 3 3 2 6 1 0 3 4 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

เลขที่นั่งสอบ. 75

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------