บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 25 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 211
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงนภัสวรรณ  ผุดผ่อง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 7 4 0 6 3 3
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 802

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------