บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 8 อาคาร 4 ชั้น 2 ป.4/8
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายปัญญพัฒน์  เปรียบปาน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 1 1 0 1 8 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

เลขที่นั่งสอบ. 260

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------