บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 21 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/8
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชนัฎฐา  ทองคำจันทร์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 0 1 3 1 1 7 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอิศรานุสรณ์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 714

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------