บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 17 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 144
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายพัชรคีรี  สีชาติ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 2 2 5 0 0 9 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลบางแก้ว
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 571

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------