บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 18 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
นางสาวภัทรกันย์  มิ่งทองโต  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 0 5 5 0 4 2 5
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 572

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------