บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 1 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 531
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายกมลภพ  ยศนันท์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 2 2 8 0 3 4 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนทองประสาทเวทย์
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 7

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
24/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------