บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 2 ห้อง 125
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงชนัญชิดา  พงศาปาน  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 9 8 0 0 2 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 117

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------