บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 4 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.5
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงณัฐชยา  แดงอาษา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 1 5 9 0 2 4 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 138

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------