บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่
 ห้องสอบที่ 9
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงยุพา  ไม่ปรากฏชื่อสกุล  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 1 1 1 5 0 6 5 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนบ้านเมืองแปง
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 298

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
5/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------