บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 17 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.2
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงธัญสิริ  ตระการกีรติ  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 0 5 6 0 1 6 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 531

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------