บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 17 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.2
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงพรไพลิน  รีน้อย  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 1 0 6 1 5 1 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนบ้านศาลาลาย
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 560

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------