บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 12 อาคารพิษณุโลก ชั้น 2 ห้อง ป.1.7
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงศตพร  อินทรกุญชร  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 0 5 5 0 3 8 3
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยชนะสงคราม
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 388

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
15/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------