บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 21 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 2 ห้อง 328
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายยศกร  อนันตพันธุ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 2 2 0 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 1 ( บ้านเขาแก้ว )
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 727

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------