บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 19 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.5/6
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกัญญาภัค  แพรกทอง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 0 6 9 0 1 3 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 624

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
5/6/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------