บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 9 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 3 ห้อง 136
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงตัญติญา  ศรีสุวรรณ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 0 7 9 0 0 2 4
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 291

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------