บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 31 อาคาร 3 พระเทพวีราภรณ์ ชั้น 3 ห้อง 336
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายเอกวัชร  กิจธิคุณ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 5 1 0 1 0
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนหวังดี
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 1051

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------