บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 27 อาคารมานิดา ชั้น 4 ป.6/1
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงธัญยธรณ์  ธเนศเหมรัศมิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 1 0 1 6 5 0 9 3 9
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนพุทธยาศรม
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 906

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------