บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 ห้องสอบที่ 16 อาคาร 1 พระราชรัตนดิลกฯ ชั้น 4 ห้อง 143
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายปุณมนัส  ทำยาง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 1 1 4 8 1 6 2 2
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านท่าจีน)
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 536

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------