บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 21 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.1
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกัญญากานต์  พ่วงกองนะกานต์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 0 1 0 3 4 5
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 690

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------