บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 13 อาคาร 5 ชั้น 2 ป.4/13
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายสุวิจักขณ์  ภู่ภักดีพันธ์  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 6 3 0 0 4 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 449

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------