บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 5 อาคารพิษณุโลก ชั้น 3 ห้อง ป.3.6
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายณัฐพัชร์  วงษ์ไกรนาค  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 3 0 5 5 0 0 7 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลตาก
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 153

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/10/2563
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------