บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 17 อาคาร 8 นิรมลปัทมา ชั้น 2 ห้อง 823
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงสุรัสสา  บุญศิลป์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 4 0 9 9 0 2 3 6
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.3   โรงเรียนอนุบาลวชิร
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

เลขที่นั่งสอบ. 545

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
25/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------