บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 21 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.1
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงกมลชนก  หมั่นมั่น  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 0 5 5 0 0 1 7
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1

เลขที่นั่งสอบ. 664

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
23/10/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------