บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนมานิตานุเคราะห์
 ห้องสอบที่ 5 อาคารขุนปนุท ชั้น 2 ป.4/5
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายเตวิช  เตชะวิศวกิจ  
 เลขประจำตัวสอบ     1 1 0 1 1 1 1 1 8 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 157

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/8/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------