บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 4 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 534
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กหญิงญาณิศา  งามวิชา  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 2 2 8 0 0 2 1
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 111

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
20/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------