บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 24 อาคาร 3 มโนชญ์นิลุบล ชั้น 2 ห้อง 321
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายธัชชัย  ฤกษ์จำนงค์  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 0 7 4 0 2 4 6
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.6   โรงเรียนอนุบาลลาดยาว
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 775

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
26/6/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------