บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 6 อาคาร 5 ศรีนวมะภูมิบงกช ชั้น 3 ห้อง 536
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายธีรภัสกร  จันทร์แจ้ง  
 เลขประจำตัวสอบ     1 0 4 1 0 0 0 1 6 9
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.5   โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 203

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
21/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------