บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนจ่าการบุญ
 ห้องสอบที่ 18 อาคารโอฆะบุรี ชั้น 3 ห้อง ป.6.3
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายรพีภัทร  คำสิทธิ์  
 เลขประจำตัวสอบ     2 0 3 1 8 0 0 6 9 8
 สมัครสอบวิชา คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 ชั้น ม.1   โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร
 สังกัด สำนักการศึกษาเทศบาล

เลขที่นั่งสอบ. 583

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
18/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------