บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์
 ห้องสอบที่ 27 อาคาร 2 โกมุทพิลาส ชั้น 1 ห้อง 214
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายพัทธ์นันท์  อภัย  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 4 2 2 8 0 2 5 4
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

เลขที่นั่งสอบ. 897

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
22/5/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------