บัตรประจำตัวสอบ
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561

รอบสอง : ระดับประเทศ สอบวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561  
เวลา 09.00-11.00 น.

สนามสอบ ณ  โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
 ห้องสอบที่ 25 อาคารปทุมมาวดี ชั้น 4 ห้อง ป.6.6
-------------------------------------------------------------------------------------- 
เด็กชายฐนปกรณ์  อยู่ยัง  
 เลขประจำตัวสอบ     3 0 3 1 0 1 1 9 7 1
 สมัครสอบวิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
 ชั้น ป.4   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

เลขที่นั่งสอบ. 807

...................................
ลายมือชื่อนักเรียน
19/9/2562
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------